METODY POZYSKIWANIA INFORMACJI

W kancelarii korzystamy z następujących systemów teleinformatycznych:

CEPIK

Centralna Ewidencja Pojazdów i Kierowców to system pozwalający na ustalenie informacji o pojazdach i ich właścicielach.

OGNIVO E-KIR

Elektroniczny system służący do odnajdywania rachunków bankowych dłużników w większości banków w Polsce. Obecnie w centralnej informacji uczestniczy 38 banków komercyjnych, 554 banków spółdzielczych oraz 42 Spółdzielcze Kasy Oszczędnościowo-Kredytowe (SKOK).

CEIDG

Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej pozwala na ustalenie działalności gospodarczej prowadzonej przez dłużników oraz innych danych z tym związanych.

ZUS-PUE ONLINE

Elektroniczny Urząd Podawczy ZUS umożliwia poszukiwanie przychodów emerytalno-rentowych dłużników oraz ustalanie danych o prowadzonej działalności gospodarczej.

EPU

Elektroniczne postępowanie upominawcze zostało wprowadzone jako odrębne postępowanie, mające charakter wezwania do zapłaty w sprawach, w których stan faktyczny nie jest skomplikowany i nie wymaga przeprowadzenia postępowania dowodowego. Pozwala na uzyskanie nakazu zapłaty w formie elektronicznej oraz wystąpienie o wszczęcie postępowania egzekucyjnego w takiej samej formie. Więcej informacji na stronie internetowej www.e-sad.gov.pl.

CBDKW

Centralna Baza Danych Ksiąg Wieczystych pozwala na ustalenie posiadanych przez dłużników nieruchomości (np. działek, domów, mieszkań).