Alimenty

CO NALEŻY ZROBIĆ, BY ROZPOCZĄĆ EGZEKUCJĘ ALIMENTÓW PRZEZ KOMORNIKA?

W przypadku uchylania się od obowiązku alimentacyjnego można skorzystać z pomocy komornika. W tym celu należy złożyć wniosek o wszczęcie egzekucji wraz z tytułem wykonawczym. We wniosku należy podać dokładne dane dłużnika oraz wysokość zaległych należności wraz z odsetkami – usprawni to odzyskiwanie długów przez komornika.

 

CO W PRZYPADKU PROBLEMU Z USTALENIEM MAJĄTKU BĄDŹ MIEJSCA ZAMIESZKANIA DŁUŻNIKA?

Jeśli komornik sądowy nie może ustalić miejsca pobytu lub też stanu majątkowego i miejsca zatrudnienia osoby, na której ciąży obowiązek alimentacyjny, wówczas składa on wniosek o wyjawienie majątku. W przypadku trudności z ustaleniem adresu zostaje wszczęte policyjne dochodzenie. Jeżeli działania te nie przyniosą skutku i odzyskiwanie długów nie jest możliwe, dłużnik zostaje wpisany jako niewypłacalny do Krajowego Rejestru Sądowego.

 

CZY KOMORNIK POBIERA OPŁATY ZA ODZYSKIWANIE DŁUGÓW?

Praca komornika sądowego wymaga podjęcia wielu czasochłonnych czynności, których kosztem zostaje obarczony dłużnik alimentacyjny. Kwota ta zostaje doliczona do kwoty zaległych alimentów wraz z odsetkami, a także kosztami sądowymi.

 

CZY EGZEKUCJA ALIMENTÓW MOŻE ZOSTAĆ ZAWIESZONA?

Tak, ale jedynie na wniosek wierzyciela (rodzica/prawnego opiekuna dziecka bądź też samego dziecka, gdy jest ono pełnoletnie) bądź sądu (w przypadku wytoczenia powództwa przeciwegzekucyjnego przez dłużnika sąd może zawiesić egzekucję do czasu rozpoznania zawartego w pozwie żądania).

 

CO W SYTUACJI, GDY DŁUŻNIK PRZEBYWA W ZAKŁADZIE KARNYM?

Pobyt dłużnika w zakładzie karnym nie zwalnia go z obowiązku alimentacyjnego. W takiej sytuacji zarówno komornik, jak i sam wierzyciel może złożyć tytuł wykonawczy bezpośrednio u dyrektora zakładu karnego. Alimenty będą wówczas wypłacane z wynagrodzenia za pracę wykonywaną przez skazanego bądź z jego pieniędzy znajdujących się w depozycie zakładu karnego.

 

CO MOŻE ZAJĄĆ KOMORNIK W CELU ODZYSKANIA DŁUGÓW?

Zgodnie z obowiązującymi przepisami odzyskiwanie długów może nastąpić w drodze zajęcia ruchomości, nieruchomości, a także wynagrodzenia za pracę, rachunku bankowego, innych wierzytelności oraz pozostałych praw majątkowych dłużnika.